Anskaffning av natur­resurser för elbilar

Elbilar är vad vi behöver för en effektiv och hållbar framtid, men samtidigt innebär det utmaningar både när det gäller råvaror och återvinning. Volkswagen tar sitt ansvar och arbetar på en helhetslösning för både människor och miljö.

illustration av litium och kobolt

Elbilar behöver råvaror

Mobilitet kräver energi och det gäller att hushålla med den. Elbilar och elektrifierad mobilitet är en speciellt effektiv variant. Med samma mängd energi kan du ta dig tre eller fyra gånger så långt med en elbil som med en traditionell bil. Nya ID.3 får exempelvis sin kraft från ett litium-jon-batteri.

Varje cell i litium-jon-batteriet består av två elektroder, en separator och elektrolyt. En av elektroderna är gjord av grafit, medan den andra är en förening av litium, nickel, mangan och kobolt. Utan de här naturresurserna går det inte att tillverka elektrokemiska kraftkällor med motsvarande egenskaper. I alla fall inte än så länge.

Åtgärder hos Volkswagen

Produktionen av fordon kräver råvaror som innebär en exploatering av naturen och dess ekosystem och som tyvärr påverkar både människor och miljö. Vi är medvetna om detta faktum. Vi har därför bindande avtal genom Code of Conduct  med våra leverantörer att de måste följa högt ställda krav på miljömässig hänsyn och socialt ansvarstagande. I avtalen uppmanas våra leverantörer att också exkludera alla underleverantörer som eventuellt bryter mot mänskliga rättigheter.

Trots detta, är det fortfarande svårt för oss att fullt ut kunna garantera att våra krav på våra leverantörer fullföljs i hela kedjan ända till gruvorna. Skälet till detta är att en allomfattande revision och kontroll av leverantörskedjan är mycket komplex. Volkswagen köper för närvarande inte några råvaror till batterier, utan införskaffar istället färdiga battericeller. Som ett resultat av detta är det upp till åtta steg och mellanliggande leverantörer mellan batteriet som används och själva gruvan, vilket i sin tur tyvärr leder till begränsad transparens i leverantörskedjan.

illustration: leverantörskedjan med batteriproduktion som exempel.

Risk gällande transparens och hållbarhet relaterat till leverantörskedjan med batteriproduktion som exempel.
1. Gruvdrift
2. Distribution
3. Raffinering
4. Katod
5. Battericell
6. Transparens
7. Hållbarhet

Drive Sustainabiltiy-Logo

Med utgångspunkt från en studie genomförd av hållbarhetsinitiativet ”Drive Sustainability”, där Volkswagen är en av grundarna, har vi identifierat 16 råvaror som innebär en ökad risk för överträdelse gällande hållbarhetskraven. Bland dessa finns litium och kobolt. Vårt mål är att spåra den uppåtgående leverantörskedjan för råvarorna ner till gruvorna, för att identifiera alla leverantörer och upptäcka risker ur hållbarhetssynpunkt. Sedan vidtar vi åtgärder för att minimera riskerna och i kraft av vår storlek genom Volkswagen Group kan vi införa bättre miljömässig och social standard i hela leverantörskedjan. En viktig del i detta är också vår investering i det svenska företaget Northvolt. 

Vi testar nya innovativa tekniker för att vara tekniskt väl förberedda för denna process framöver. Exempelvis genomförs nu ett pilotprojekt med IBM och andra samarbetspartners inom ”Responsible Sourcing Blockchain Network” (RSBN), där blockchain-teknik införs för att göra ursprunget för mineraler som kobolt sömlös och transparens nästintill i realtid. Information om processen kommer inte längre att kunna manipuleras eller raderas i efterhand utan allt kommer att gå att följa – från gruvorna ända till Volkswagens fabrik.

Koncept för blockchain-teknik gällande leverantörskedja av råvaror: Decentraliserad, säker och transparent.

Koncept för blockchain-teknik gällande leverantörskedja av råvaror: Decentraliserad, säker och transparent.
1. Gruva
2. Smältning
3. Underleverantör
4. Transport
5. Direktleverantör
6. Volkswagen

Utmaningar med införskaffande av råvaror

Mer än häften av all kobolt som tas fram runt om i världen kommer från Demokratiska republiken Kongo. Det mesta av metallen utvinns genom dagbrott. Men människor gräver också efter kobolt på egen hand. I dessa fall görs arbetet på ett sätt vi inte kan acceptera, varken ur miljömässig, social eller säkerhetsmässig synvinkel.

För att bättre förstå och övervaka situationen lokalt samarbetar vi i ett projekt för certifiering av råvaror, ”Certification of Raw Materials” (CERA) för att utveckla en hållbar standard för utvinning av råvaror.

För att kunna påverka ännu mer – och speciellt för att hindra barnarbete – är vi aktivt involverade i Global Battery Alliance. Här samlas vi med många viktiga intressenter i leverantörskedjan för batterier, med syfte att identifiera och initiera konkreta åtgärder för att förbättra situationen i Kongo.

Litium är en annan råvara som innebär en ökad hållbarhetsrisk. De största reserverna finns i de salta sjöarna i Sydamerika, där det löses upp i det salta vattnet. Vatten pumpas till ytan och litiumet utvinns genom avdunstning. Men den kraftiga användningen av vatten får en negativ inverkan på ekosystemet och markanvändning.

Litium finns också i avlagringar, bundet i mineraler som kan utvinnas genom traditionell gruvdrift. Detta görs bland annat i Australien, där merparten av utvinning i gruvor görs.

Vi kräver också efterlevnad av högt ställda krav gällande miljö och sociala omständigheter för litium-utvinningen. Vi delar ansvaret med alla våra intressenter som är involverade för att undvika negativ påverkan på människor och natur vid utvinning av litium.

Mer återvinning och mindre gruvdrift

Det långsiktiga målet är att minimera mängden råvaror som kan innebära risker, tills dessa helt har eliminerats från vår produktionsprocess. Vi är därför redan engagerade i forskning om framtidens batteriteknik och arbetar, bland annat, för att avsevärt minska den mängd kobolt som kommer att krävas de nästkommande tre till fyra åren.

Vi vill också möta behovet av råvaror och bränsleceller genom en ständigt ökande andel gamla batterier. Det kan ske genom fortsatt användning av äldre, men fullt funktionsdugliga batterier i ett ”andra liv” (exempelvis i flexibla snabbladdningsstationer på festivaler), eller genom direkt återvinning av råvarorna från batterierna.

En första linje med den förbättrade och utvecklade återvinningsprocessen körs redan i Volkswagenfabriken i Salzgitter, nära vårt ”Center of Excellence for Battery Cells”. Vi påbörjade att utveckla den här processen för 10 år sedan, så vi är väl förberedda när de första större batterireturerna väntas i slutet av 2020.

Förenklad illustration av den planerade återvinningscykeln för katod-materialen.
0. Gruvdrift för råvaror
1. Batteriproduktion
2. Första liv
3. Demontering av batterisystemet
4. Analys av batterimoduler
5. Ytterligare användning av intakta moduler (andra liv)
6. Malning
7. Separation och process av komponenter
8. Återinförande av katod-materialen, kobolt, mangan och litium i produktionsprocessen.

Du kanske också är intresserad av:

Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare

För att få en bättre upplevelse kan du använda Chrome eller Firefox..