Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3

Steg för steg på vägen mot en klimatneutral elbil

Med ID.3 som exempel har medarbetare på Volkswagens avdelning för teknisk utveckling undersökt elbilars koldioxidavtryck i Europa och sedan jämfört med bilar som drivs av en förbränningsmotor. Resultatet är entydigt.

Med ID.3 som exempel har medarbetare på Volkswagens avdelning för teknisk utveckling undersökt elbilars koldioxidavtryck i Europa och sedan jämfört med bilar som drivs av en förbränningsmotor. Resultatet är entydigt.

Så här klimatneutral är e-mobiliteten redan i dag

Har en elbil verkligen mindre klimatpåverkan än en ny, förbränningsmotordriven bil? Det är få frågor som diskuteras lika livligt som just denna, både i TV-program och människor emellan. En sak är säker: Om en elbil laddas med grön el alstrar den inga klimatskadliga koldioxidutsläpp när man kör med den. Men koldioxidavtrycket börjar inte i det ögonblick som den stolta ägaren av en ny elbil trycker på startknappen för första gången, utan redan under tillverkningsprocessen.

Volkswagen sänker därför CO2-utsläppen på ett systematiskt sätt vid sin produktion – energieffektivitet och grön el står här i centrum. De koldioxidutsläpp som företaget och dess leverantörer ännu inte kan undvika vid tillverkningen, kompenserar man för i ett senare led – till exempel genom deltagande i certifierade klimatskyddsprojekt i den indonesiska regnskogen. Sammantaget gör detta att den tyska Volkswagen redan i dag kan leverera ID.3 och ID.4 med ett neutralt koldioxidavtryck.

För att denna ekvation ska gå ihop måste alla värden vara korrekta – en avgörande faktor är att tillverkningen av varje enskild komponent får ett rättvisande CO2-värde. Volkswagen går även igenom samtliga komponenter i en bil – steg för steg – för att minska deras klimatpåverkan under tillverkningen. Företagets experter börjar med de komponenter vars tillverkning släpper ut speciellt mycket CO2, som stål, aluminium, batterisystemet.

Marko Gernuks, Georg Bäuml, Maximilian Schüler, Tobias Lösche-ter Horst, Lars Hofmann och Philipp Halubek – alla medarbetare på Volkswagens avdelning för teknisk utveckling – har beskrivit exakt hur företaget implementerar detta. Deras slutsats är entydig: Under hela sin livscykel har en elbil i Europa redan i dag betydligt mindre påverkan på klimatet än en bil med förbränningsmotor. Här följer resultaten av analysen mer i detalj:

 Företaget i sig ska vara CO2-neutralt i sin balansräkning 2050.

Baserat på målen från klimatmötet i Paris har Volkswagen ställt upp ett eget mål: Företaget i sig ska vara CO2-neutralt i sin balansräkning 2050; och i 2025 års balansräkning ska koldioxidavtrycket för personbilarna och de lätta transportbilarna ha sänkts med 30 procent jämfört med 2015. I beräkningarna har utsläppen under hela livscykeln inberäknats, inklusive hela värdekedjan, bilens användning hos kunden och återvinning av fordonet. e-mobilitetsstrategin är den centrala tekniken för att nå dessa mål.

För att koldioxidavtrycket ska vara så exakt som möjligt, krävs säkra data och metoder och en oberoende verifiering

Den metodik som används för livscykelanalysen – och de CO2-balanser som ingår i denna (”växthusgasbalanser”) – är baserad på den globalt gällande ISO 14040-standarden för livscykelanalyser (LCA). I denna standard stipuleras det att samtliga relevanta processer under hela livscykeln måste tas med i beräkningarna. Procedurerna och resultaten måste verifieras av en fristående expert.

Volkswagen har tagit fram livscykelanalyser sedan 1996 (först ut var den för Golf III) och under årens gång hela tiden optimerat sina metoder, processer och databaser: Man utgår från komponentlistor (innehållande cirka 5 000 delar) och en materialdatabas. Dessa data matas sedan in i LCA-mjukvaran. Där beräknas resursåtgången och utsläppen för samtliga material och processer. Värdena slås sedan samman till ett totalt resultat för tillverkningen av bilen. Sammanlagt består en livscykelutvärderingsmodell för fordon av cirka 40 000 processer, som då representerar hela värdekedjan för produktionen av fordonet.

Representativa, uppdaterade data är absoluta förutsättningar för att resultatet ska bli rättvisande. På Volkswagen använder vi oss av en databas bestående av tusentals poster som kontrolleras regelbundet. Databasen uppdateras årligen. Dessa data kompletteras av specifika data från våra viktigaste leverantörer. Före den slutliga certifieringen genomgår balansräkningen för en bil en flera dagar lång kontroll utförd av en oberoende expert. Balansräkningen för ID.3 har certifierats av det tyska kontrollorganet TÜV Nord.
 

Elbilarna i Europa har i snitt en överlägsen CO₂-balans redan i dag

Med användande av nuvarande modeller i kompaktklassen, tog vi fram TÜV-certifierade balansräkningar för att jämföra en elbil (helt eldriven) med motsvarande modern bensin- och dieseldriven modell. För att säkerställa att jämförelsen blev rättvis valdes modeller ut vars utrustning och prestanda var så lika som möjligt.

Jämförelse av CO2-balansen för el-, diesel- respektive bensindrivna bilar i den europeiska kompaktklassen
Fig. 1

Fig.1: Jämförelse av CO2-balansen för el-, diesel- respektive bensindrivna bilar i den europeiska kompaktklassen.

Fig. 1 visar att produktionen av elbilar för närvarande orsakar betydligt högre CO2-utsläpp än produktionen av konventionella bilar. Tillverkningsfasen innefattar alla CO2-utsläpp i värdekedjan ”Cradle-to-gate”, alltså från och med utvinningen av råmaterial, via tillverkningen av halvfabrikat och komponenter, till och med produktionen i Volkswagens fabriker.

Trots de högre utsläppen i tillverkningsfasen, svarar elbilen sedan för betydande besparingar under en livstid på 200000 km, och vid en genomsnittlig europeisk elmix, jämfört med diesel- och bensindrivna bilar.

CO2-hotspots vid tillverkningen av en elbil
Fig. 2

Fig. 2 CO2-hotspots vid tillverkningen av en elbil

Fig. 2 visar tydligt att när det gäller elbilar är det tillverkningen av litiumjonbatteriet som har störst inverkan på koldioxidavtrycket. Det är inte bara energianvändningen vid tillverkningen av battericellerna som spelar en viktig roll här, även processerna längre uppströms i leveranskedjan är relevanta: råmaterialproduktionen, tillverkningen av katodmaterial och grafiten för anoderna har också stor inverkan på koldioxidavtrycket.

Jämfört med det batteri som sitter i e-Golf, är den nya generation batterier som används i ID.3 ett enormt framsteg. Med det nya katodmaterialet (6-2-2) har batterikapaciteten kunnat höjas – med bibehållen materialkostnad – jämfört med den förra generationen (1-1-1). Samtidigt avtalade vi med vår battericellsleverantör om att de enbart skulle använda elektricitet producerad av förnybara energikällor. Dessa båda åtgärder svarar för en sänkning av det specifika koldioxidavtrycket från 110 kg CO2/kWh till endast 62 kg CO2/kWh (se Fig. 3).

Signifikant sänkning av batteriets koldioxidavtryck
Fig. 3

Fig. 3 Signifikant sänkning av batteriets koldioxidavtryck

Det finns även stor potential för sänkningar i resten av värdekedjan, bland annat när det gäller produktionen av katodmaterial eller grafit till anoden. Förutom potentialen i leveranskedjan för batterier, analyserar vi för närvarande åtgärder riktade mot andra hotspots, som stål och aluminium. Vid vår elbilsfabrik i Zwickau, använder vi redan grön el.

Grön el i bilens användningsfas den viktigaste komponenten

Något som är ännu viktigare än förbättringar i leveranskedjan är vilken typ av el som elbilen laddas med under användningsfasen. Även med dagens elmix i Europa svarar en elbil för en betydande sänkning av CO2-utsläppen. Med energiomställningens fortsatta utveckling kommer den förändrade elmixen att medföra allt lägre CO2-utsläpp i produktionsledet, vilket kommer att ha motsvarande positiva effekt på elbilarnas CO2-balans.

Det finns ingen annan energikälla som koldioxidreducerats lika mycket som elektricitet, och det finns inte heller någon annan energikälla som en fortsatt koldioxidreducering har stakats ut så tydligt för som just el. Det innebär att elbilstekniken – som redan i dag visar den största effekten för klimatet – och dess minskning av CO2-utsläppen kommer att spela en ännu större roll i framtiden.

Elbilar har högsta köreffektiviteten

Eftersom förnybar el är en värdefull resurs bör den utnyttjas så effektivt som möjligt. För mobiliteten är direkt användning av el i form av batteri-elektrisk drivning effektivare än alla andra alternativ. Därför bör man prioritera användning av lokalt producerad CO2-neutral el för elbilar (och laddhybrider).

Ekonomiska studier av olika energikällor och drivenheter, däribland eventuell import av syntetiska bränslen (eFuels) eller eH2 (vätgas) från sol- och vindrika områden, visar också att batteri-elektrisk drivning är den mest kostnadseffektiva lösningen för flertalet av våra kunder.

Koldioxidminskning med eldrivna fordon – både realistiskt och konkret

e-mobilitet bidrar redan i dag till en signifikant sänkning av vägtrafikens CO2-utsläpp. Produktionen av elbilar har stor inverkan. Det har redan gjorts avsevärda förbättringar på CO2-sidan, speciellt när det gäller batterierna, och Volkswagen kommer tillsammans med sina partners i värdekedjan att verka för att den ytterligare potential som finns tillvaratas på bästa sätt.

Att bilen laddas med grön el i användningsfasen har ännu större inverkan – med ”Naturstrom” (förnybar el) från Volkswagen, kan kunderna redan nu köra sin bil på ett nästan helt CO2-neutralt sätt. I Sverige erbjuds kunderna att teckna ett elavtal med Jämtkraft med 100 % förnybar el till hemmet och bilen – där hela tre års fri laddning i hemmet ingår. Elen kommer från vattenkraften i Jämtland. Erbjudandet gäller alla som köper en ny eller begagnad laddbar Volkswagen från någon av Volkswagens svenska auktoriserade återförsäljare.

För att sprida denna effekt så mycket som möjligt måste beslutsfattare och elproducenter driva på energiomställningen ännu mer och ännu snabbare. e-mobiliteten gör det möjligt att med redan befintlig teknik nå betydande CO2-resultat. På så sätt kan Volkswagen ge ett viktigt bidrag till de mål som sattes upp vid klimatmötet i Paris.

TÜV NORD Certificate: Climate-neutral product

ID.3 är certifierat koldioxidneutral av det oberoende testinstitutet TÜV NORD

ID.3 är vid leverans helt koldioxidneutral i enlighet med standarden TN-CC 0201* hos det tyska oberoende testinstitutet TÜV NORD.

Volkswagen har reducerat koldioxidutsläppen i leverantörskedjan, hela tillverkningsprocessen och transporterna som genom bland annat användning av grön el. Detta inkluderar givetvis även produktionen av batteriet.

Beräkningen av de kvarvarande koldioxidutsläppen baseras på livscykelanalysen av ID.3 som är certifierad av TÜV NORD CERT Umweltgutachter GmbH, i kombination med ytterligare utsläpp. Beräkningen är kontrollerad av TÜV NORD CERT GmbH.

Volkswagen försäkrar också att de utsläpp som ännu inte kan undvikas kompenseras genom att stödja internationellt erkända klimatskyddsprojekt som efterlever Gold Standard eller VCS (Verified Carbon Standard) tillsammans med CCB (Climate, Community & Biodiversity). Volkswagens stöd för ovan nämnda projekt är även dessa kontrollerade av TÜV NORD CERT GmbH.

Volkswagen levererar elbilen ID.3 som ett koldioxidneutralt fordon och garanterar kompensation för de utsläpp som är oundvikliga innan bilen tas i bruk, genom TÜV NORD:s certifiering ”Carbon Neutral Product”.

För att köra ID.3 på ett koldioxidneutralt sätt under ägandet bör bilen laddas med förnybar el som produceras på ett koldioxidneutralt sätt. På detta sätt kan bilen förbli koldioxidneutral under hela sin livscykel.

* För mer detaljerad information om certifikatet: https://www.volkswagen.de/de/e-mobilitaet-und-id/id_wissen/nachhaltigkeit/oekobilanz.html 

Du kanske också är intresserad av:

Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare

För att få en bättre upplevelse kan du använda Chrome eller Firefox..