Man påväg att ladda sin elbil

Det här innebär de nya reglerna för fordonsskatt

Det här innebär de nya reglerna för fordonsskatt

Bonus-malus betyder bra-dåligt på latin. Systemet infördes ursprungligen från den 1 juli, 2018 och har förändrats i sin form vid ett par tillfällen sedan dess. Syftet med bonus-malus är att förstärka miljöstyrningen och påskynda omställningen till en fossilfri fordonsflotta i Sverige.

Den 1 april 2021 infördes ett nytt system till fordonsskatt – bonus-malus. Här går vi igenom vad som gäller för olika typer av bilar.

Vad innebär förändringarna av bonus-malus?
Den senaste förändringen i systemet började att gälla den 1 april 2021 och berör alla personbilar klass 1 och 2 (husbilar), lätta lastbilar samt lätta bussar. Förändringen gäller bilar tillverkade från och med den 1 april 2021 och systemet med bonus-malus inträder under fordonets tre första skattepliktiga år.

Regeringen håller dock på att se över reglerna för bonus-malus-systemet. Därför redovisar vi här vad som gäller just nu, men också hur regeringens förslag på förändring ser lyder.

Regeringens förslag kan träda i kraft den 1 juni 2022, men frågan är just nu ute på remiss och förslaget är just ett förslag fram till att beslutet är fattat.

Alla elbilar, laddhybrider och gasbilar från Volkswagen är bonusbilar. 

För stunden drabbas alla fordon som släpper ut från 90 gram CO2/km av malus-reglerna.

Regeringen har dock lagt ett förslag som innebär en skärpning av bonus-malus-reglerna. Två huvudsakliga förändringar är på förslagsbordet: En successiv åtstramning av kravet för att erhålla bonus. Detta ska, som tidigare, regleras av CO2-utsläpp, där förslaget lyder att skärpa gränsen för CO2-utsläpp. Idag går gränsen för vad som klassas som en miljöbil vid maximalt koldioxidutsläpp motsvarande max 60 gram/km. Gränsen kommer enligt regeringens förslag att skärpas till maximalt 50 gram/km för 2022 års modeller och maximalt 30 gram/km för 2023 års modeller, för att erhålla bonus.

Rakt omvänt innebär det att alla bilar över dessa gränser och årsmodellsvis inte längre kommer att erhålla bonus.

Högre bonus för elbilar
Förändringen av bonus-malus innebär att bonusen blir högre för den som köper ett nollutsläppsfordon. Dit räknas elbilar och vätgasbilar.

Det här gäller just nu: Bonus ligger idag olika beroende på drivningstyp. En ren elbil kan idag få minst 10 000 kronor och maximalt 70 000 kronor i bonus. För gasbilar uppgår bonusen till maximalt 10 000 kronor och för laddhybrider maximalt 45 000 kronor.

Så här väntas bonus-systemet se ut 2022 och 2023

Regeringens förslag bygger på att skärpa alla parametrar som avgör vilka bilar som fortsättningsvis ska klassas som miljöbilar och hur hög bonus de erhåller. För elbilar kommer bonustaket vara oförändrat (70 000 kronor) nästa år, men sänkas till max 50 000 kronor från 2023.

Definitionen av begreppet miljöbil regleras även framöver av fordonets CO2-utsläpp, en gräns som även den skärps. Från dagens 60 g/km till max 50 g/km för 2022 och max 30 gram för 2023. Samtidigt sänks bonustaket för laddhybrider. Idag: Max 45 000 kronor. År 2022: Max 20 000 kronor. År 2023: Max 10 000 kronor.

Bonusen för gengasbilar lämnas oförändrad: Alltså Max 10 000 kronor i bonus, även 2022 och 2023. Allt enligt det förslag som regeringen nu skickat ut på remiss.

Mindre bonus för laddhybrider
Laddhybrider belönas fortfarande med en miljöbonus, men beloppet är idag maximalt 45 000 kronor.

Vad krävs för att en laddhybrid ska vara en bonusbil?
Det här gäller just nu:
 Gränsen på utsläpp för att en laddhybrid ska räknas som bonusbil har sänkts till maximalt 60 gram koldioxid per kilometer. Tidigare var gränsen max 70 gram koldioxid/km, vilket inte längre är giltigt. Alla fordon över 60 gram koldioxid/km är ej godkända för miljöbonus, det gäller även laddhybrider.

Så här påverkas laddhybrider: Laddhybrider berörs också av det skärpta kravet på utsläppsvärde av koldioxid. Se ”Så här väntas bonus-systemet se ut 2022 och 2023”.

Det blir alltså framöver hårdare krav för om en laddhybrid kommer att klassas som en miljöbil eller inte.

Högre skatt för malus-bilar
Det här gäller just nu: Alla fordon som släpper ut över 90 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning får en högre skatt.  Fordonsskatten består i sin helhet av ett grundbelopp, koldioxidbelopp, miljötillägg och bränsletillägg.

Idag kostar varje gram mellan 90-130 CO2/km 107 kronor i tillägg. Varje gram över 130 g CO2/km kostar därefter 132 kronor.

Så här påverkas malussystemet: Sänkt gräns för krav om malusskatt, från dagen 90 gram CO2/km till 75 gram CO2/km.  Även den högre (och dyrare) gränsen ska sänkas, från 130 gram/km till 125 gram/km.

Så här ser fordonsskatten ut:

Grundbelopp: 360 kronor/år (berör alla fordon som omfattas av malus-systemet).

Koldioxidbeloppet för fordon tillverkade från 1 april, 2021:

90-130 gram koldioxid/km: 107 kr/gram.

130 gram koldioxid/km och över: 132 kr/gram.

Miljötillägg: 250 kronor (gäller dieseldrivna fordon).

Bränsletillägg: Totalt antal gram koldioxid/km (blandad körning) x 13,52 (gäller dieseldrivna fordon).

Så berörs olika fordon som drivs av fossila bränslen av fordonsskatten:

Bensindrivna fordon: Grundbelopp + koldioxidbelopp.

Dieseldrivet fordon: Grundbelopp + koldioxidbelopp + miljötillägg + bränsletillägg.

Det innebär förändringarna av regler för förmånsbilar

Med en förmånsbil menas en bil som din arbetsgivare tillhandahåller och som du även får använda privat. Du som kör bilen betalar en inkomstskatt för förmånen. Förmånsvärdet beräknas efter den besparing du beräknas göra i stället för att äga bilen själv. Drivmedel betalar du ofta själv om du och din arbetsgivare inte kommit överens om annat. I det fall att din arbetsgivare betalar bränslet måste du månadsvis rapportera varje mil du kör bilen i privat ärende och då får du betala en extra förmånsbeskattning för drivmedlet.

Regeringen har aviserat förändringar av reglerna för miljöcertifierade förmånsbilar, som föreslås träda i kraft från den 1 juli, 2022 (se nedan). De förändrade skärpta reglerna förstärker den sedan tidigare genomförda omregleringen för alla typer av förmånsbilar, fastställd i fjol, den 1 juli 2021. Då, 1 juli 2021, genomfördes även förändringar av reglerna kring förmånsbilar med ett högre förmånsvärde. Syftet var att det inte ska vara billigare att ha en förmånsbil än att köpa en privat bil. 

Den rabatt som gavs till miljöklassade förmånsbilar, och som innebar en nedsättning av förmånsvärdet med 40 procent eller maximalt 10 000 kronor, slopades vid årsskiftet 2020/2021.


Här är de förändrade skärpta reglerna av förmånsbilar
Nytt för 2022, med föreslagen start från den 1 juli, är ett helt nytt sätt att beräkna förmånsvärdet för miljöcertifierade förmånsbilar.

Från att tidigare ha beräknats utefter jämförelse av nybilspriset för närmaste jämförbara bil utan miljöteknik ska miljöcertifierade fordon från 1 juli, 2022 räknas utifrån fastställda schablonbelopp: 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar, 140 00 kronor för laddhybrider samt 100 000 kronor för gasbilar.

Samtidigt får nedsättningsbeloppet inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris.

Regeringen ändrar också villkoren för vilka fordon som ska omfattas av nedsättningen. Nytt är att elhybrider och etanoldrivna fordon från och med den 1 juli, 2022 inte längre kommer att inkluderas i en sådan nedsättning. 

Syftet med de förändrade skärpta reglerna som nu sker är två: Att förenkla beräkningsprocessen för förmånsbilar både för arbetsgivare och anställda samt att koncentrera miljöstyrningen av miljöcertifierade fordon till bilar med låga utsläpp.

Notera att de förändrade skärpta reglerna berör miljöcertifierade fordon och kommer att gälla alla bilar som blir skattepliktiga för första gången från och med den 1 juli, 2022.

De förändrade skärpta reglerna stärker upp fjolårets omreglering, fastställda från den 1 juli, 2021.

Då fastställdes att förmånsvärdets prisrelaterade belopp ska beräknas helt linjärt. Det betyder att alla bilar har ett förmånsvärde på 13% av nybilspriset.

Tidigare gällde 9% av nybilspriset upp till 7,5 basbelopp och 20% av nybilspriset över 7,5 basbelopp, vilket inte längre gäller.