Mer flexibilitet vid köp av digitala produkter 
Med en kupong från din Volkswagen-partner som kan lösas in i Volkswagen Connect Shop eller In-Car-Shop1

En Volkswagen-medarbetare håller en skrivplatta i handen och pratar med kunder

Vill du aktivera nya utvalda fordonsfunktioner som Upgrade2 i din Volkswagen? Eller förlänga licensen för dina mobila onlinetjänster? Kuponger för att köpa dessa digitala produkter till ditt Volkswagen-fordon – i den mån de är tillgängliga – från Volkswagen Connect ShopOpens an external link eller In-Car-Shop kan du köpa på plats hos din Volkswagen-partner.

Fördelen: Vid sidan av det direkta köpet av en kupong kan du dra nytta av kompetent rådgivning från din Volkswagen-partner. Och eftersom kupongen inte är bunden till ett visst fordon är det också en bra presentidé för att glädja andra med mobil komfort för deras Volkswagen-fordon.

För att lösa in en kupong som du har köpt av din Volkswagen-partner, besök vår webbshop eller In-Car-Shop i ditt infotainmentsystem och ange kupongkoden, som du hittar på din kupong, i samband med betalningsprocessen. Beroende på fordon och modell kan du i dessa shoppar köpa licensförlängningar för VW Connect Plus, We Connect Plus3 eller Car-Net4, utvalda Upgrades eller ytterligare mobila nycklar5 till din Volkswagen

Villkor från Volkswagen

1.
Användarvillkor a) Dessa villkor reglerar användningen av icke produktrelaterade kuponger/tillgodohavanden för aktiveringskoder (kupongkoder) från Volkswagen AG (Volkswagen) som utfärdas av Volkswagen och som kan köpas hos en Volkswagen-partner. Kupongkoderna kan lösas in i Volkswagen Connect Shop (webbshop eller In-Car-Shop, förutsatt att den är tillgänglig för ett visst fordon) för köp av digitala produkter och tjänster från Volkswagen (t.ex. Car-Net (Security & Service, Guide & Inform) och licensförlängningar för VW Connect Plus/We Connect Plus, Upgrades, mobila nycklar) till ett kompatibelt fordon. Detaljerad information om vilka digitala produkter och tjänster som är tillgängliga för ett visst fordon kan erhållas i erbjudandena i Volkswagen Connect Shop och via chassinumret. b) Kupongkoder är inte specifikt bunden till en kund eller till en produkt eller ett fordon. Kupongkoder kan varken användas för att köpa ytterligare kupongkoder eller lösas in hos andra koncernbolag tillhörande Volkswagen AG eller tredje part. c) Kupongkoderna kan användas som komplett eller delvis betalning för digitala produkter eller tjänster i Volkswagen Connect Shop i samband med betalningsprocessen. Om kupongkodens värde inte räcker till för att täcka hela värdet för den relevanta produkten eller tjänsten kan ytterligare betalningsmetoder användas för att betala det resterande beloppet. Om kupongkodens värde överstiger värdet hos den produkt eller tjänst som köps, kvarstår det överskjutande värdet på denna kupongkod för framtida användning. Kupongkoder kan också användas för flera enskilda transaktioner tills det att värdet för respektive kupongkod har förbrukats. För att kontrollera inlösningsvärdet för din kupongkod, besök We Connect-webshop. d) Om en konsument inom fristen ångrar ett köp av en digital produkt eller tjänst återbetalas det betalade beloppet till samma kupongkod och kan på nytt användas för att köpa digitala produkter och/eller tjänster i Volkswagen Connect Shop . e) Kupongkoder blir ogiltiga fem år efter utfärdandedatumet. Eventuellt kvarstående värde efter detta datum ersätts inte. Kupongkodens värde kan inte laddas på nytt. Kupongkoder kan inte bytas in mot kontanter. f) Volkswagen ansvarar inte för förlust, stöld, förstörelse eller annan otillåten användning av kupongkoden. g) Vid misstanke om att en kupongkod har anskaffats eller används i ett bedrägligt syfte eller vid brott mot ett av dessa användarvillkor förbehåller Volkswagen sig rätten att kräva ett alternativt betalningssätt. h) Wolfsburg i Tyskland är ensam behörig domstol för alla anspråk till följd av och i anslutning till dessa användarvillkor, när användaren inte använder kupongkoden som slutkonsument. Om användaren använder kupongkoden som slutkonsument kan Volkswagen endast inleda rättsliga åtgärder gentemot användaren vid den domstol som är ansvarig för den ort där användaren har sin hemvist eller sin stadigvarande vistelseort. Användaren kan inleda rättsliga åtgärder gentemot Volkswagen vid domstolen i Wolfsburg, Tyskland där Volkswagen har sitt huvudsäte samt vid varje övrig domstol som i detta fall är behörig enligt tillämplig lag. i) För alla tvister till följd av eller i samband med denna kupongkod ska endast Förbundsrepubliken Tysklands lagar tillämpas; Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG) ska inte tillämpas. Om användaren är konsument gäller föregående bestämmelser i denna punkt inte om tvingande föreskrifter till skydd för konsumenter enligt nationell lag i det land där användaren var bosatt eller stadigvarande vistades vid tidpunkten då avtalet ingicks utgör hinder för att tysk lag tillämpas. j) Volkswagen är varken villigt eller skyldigt att delta i något tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd. k) Om du har frågor eller stöter på problem i samband med inlösen av en kupongkod, kontakta kundservice. Vid övriga frågor eller problem i samband med en kupongkod, kontakta den Volkswagen-partner som kupongkoden köptes från.
2.
För att kunna köpa uppgraderingar måste du ha ett Volkswagen ID-användarkonto, ett giltigt VW Connect-/We Connect-avtal och vara verifierad som huvudanvändare, vilket innebär att ditt användarkonto är anslutet till ett konkret fordon. Dessutom måste fordonet vara utrustat med de tekniska funktioner och den maskin- och programvara som krävs för respektive Upgrade. Tillgängligheten för Upgrades kan också vara beroende av årsmodell och produktionsdatum. Huvudanvändaren kan se tillgängliga Upgrades för respektive fordon i In-Car-Shop i infotainmentsystemet eller i Volkswagen Connect Shop på connect-shop.volkswagen.com. Kostnadspliktiga artiklar kan köpas i In-Car-Shop och/eller i Volkswagen Connect Shop, med de betalningsmetoder som visas och finns tillgängliga där. Vilka Upgrade-funktioner som finns tillgängliga kan variera mellan webbshopen och In-Car-Shop. Din Volkswagen-partner hjälper dig gärna om du har frågor gällande Upgrades och deras tillgänglighet. Köpta och aktiverade Upgrades är kopplade till det specifika fordonet under aktiveringsperioden och kan inte överföras till andra fordon. De kan användas av fordonets alla förare.
3.

För att kunna använda VW Connect-/ We Connect-tjänsterna behöver du ett Volkswagen ID-användarkonto och du måste logga in på VW Connect/We Connect med ditt användarnamn och lösenord. Dessutom måste du ingå ett separat VW Connect-/ VW Connect Plus- eller We Connect-/ We Connect Plus-avtal med Volkswagen AG online via www.myvolkswagen.net eller appen Volkswagen” (tillgänglig i App Store och Google Play Store). För VW Connect Plus/ We Connect Plus har du 90 dagar på dig efter att du har mottagit ditt fordon att registrera fordonet på www.myvolkswagen.net eller med appen Volkswagen” och använda tjänsterna under hela den avtalade kostnadsfria perioden. 

För kunder med VW Connect och VW Connect Plus: De mobila onlinetjänsterna kan användas via en integrerad internetanslutning. Datapaket för att använda webbradio, wifi-hotspot och Alexa, i den mån dessa tjänster finns tillgängliga, kan köpas från den externa mobiloperatörspartnern ”Cubic Telecom”. De kan användas inom täckningsområdet i flera europeiska länder. Datavolymen i dessa paket kan användas av alla användare och medpassagerare. Information om villkor priser och vilka länder som stöds hittar du på vw.cubictelecom.com. Alternativt är det möjligt att använda webbradio, wifi-hotspot och Alexa, i den mån dessa tjänster finns tillgängliga, via en mobil enhet (t.ex. smartphone) som har möjlighet att fungera som en mobil Wifi-hotspot. I detta fall är motsvarande tjänst/funktion endast tillgänglig med ett mobilabonnemang (befintligt eller separat) med din mobiloperatör och endast inom täckningsområdet för respektive mobilnät. Att ta emot datapaket från internet kan leda till ytterligare kostnader (t.ex. avgifter för roaming), beroende på ditt mobilabonnemang, i synnerhet vid användning utomlands.

För kunder med We Connect och We Connect Plus: De mobila onlinetjänsterna kan användas via en integrerad internetanslutning. Datapaket för att använda streaming-tjänsterna, enskilda tjänster i In-Car-appar samt wifi-hotspot kan köpas från den externa mobiloperatörspartnern ”Cubic Telecom”. De kan användas inom täckningsområdet i flera europeiska länder. Datavolymen i dessa paket kan användas av alla användare och medpassagerare. Information om villkor priser och vilka länder som stöds hittar du på vw.cubictelecom.com. Alternativt är det möjligt att använda dessa tjänster via en mobil enhet (t.ex. smartphone) som har möjlighet att fungera som en mobil wifi-hotspot. I detta fall är motsvarande tjänster endast tillgängliga med ett mobilabonnemang (befintligt eller separat) med din mobiloperatör och endast inom täckningsområdet för respektive mobilnät. Att ta emot datapaket från internet kan leda till ytterligare kostnader (t.ex. avgifter för roaming), beroende på ditt mobilabonnemang, i synnerhet vid användning utomlands.

För att använda den kostnadsfria appen Volkswagen” behöver du en smartphone med lämpligt iOS- eller Android-operativsystem och ett SIM-kort med datamöjlighet och ett mobilabonnemang (befintligt eller separat) med din mobiloperatör.     Vilka tjänster som ingår i paketen VW Connect och VW Connect Plus eller We Connect och We Connect Plus kan variera från land till land. Tillgängligheten är också beroende av fordonsmodell, utrustning och installerad mjukvaruversion. Detta gäller även för tjänster från tredjepartsleverantörer. Tjänsterna är tillgängliga under den överenskomna avtalsperioden och kan komma att ändras eller upphöra under avtalsperioden. Mer information finns på connect.volkswagen.com och hos din Volkswagen-partner. Kontakta din mobiloperatör för information om gällande villkor för ditt mobilabonnemang. 

4.
För att använda Car-Net-tjänster behöver du ett Volkswagen ID-användarkonto och måste logga in med användarnamn och lösenord. Dessutom måste du ingå ett separat avtal med Volkswagen AG online. För att kunna använda tjänsterna under hela perioden har du 90 dagar på dig efter att du har mottagit ditt fordon att registrera fordonet på www.myvolkswagen.net eller med appen Volkswagen” (tillgänglig via App Store och Google Play Store). Vid en registrering senare förkortas den kostnadsfria perioden. De mobila onlinetjänsterna ”Guide & Inform” från Car-Net kan endast användas med extrautrustningen Discover Media och Discover Pro. Dessutom behöver du en mobil internet-aktiverad enhet (t.ex. smartphone) som har möjlighet att fungera som en mobil wifi-hotspot. Alternativt kan telefongränssnittet ”Business”, som erbjuds som tillval, i kombination med navigationssystemet Discover Pro använda en mobiltelefon med en fjärransluten SIM-åtkomstprofil (rSAP) eller ett SIM-kort med telefon- och dataalternativ. Car-Net-tjänsterna är endast tillgängliga med ett mobilabonnemang (befintligt eller separat) med din mobiloperatör, och endast inom täckningsområdet för respektive mobilnät. Att ta emot datapaket från internet kan leda till ytterligare kostnader (t.ex. avgifter för roaming), beroende på ditt mobilabonnemang, i synnerhet vid användning utomlands. På grund av volymen av data som genereras under användningen av Car-Net-tjänster rekommenderas starkt en överenskommelse om ett ”flat-rate”-avtal med din mobiloperatör. För att använda den kostnadsfria Volkswagen-appen behöver du en smartphone med lämpligt iOS- eller Android-operativsystem och ett SIM-kort med datamöjlighet och ett mobilabonnemang (befintligt eller separat) med din mobiloperatör. Tillgängligheten av Car-Net-tjänster kan variera beroende på land. Dessa tjänster är tillgängliga under den avtalade avtalsperioden och kan komma att bli föremål för ändringar innehållsmässigt under avtalsperioden. Mer information om Car-Net finns på connect.volkswagen.com och hos din Volkswagen-partner; om mobilabonnemang hos din mobiloperatör.
5.
Endast tillgängligt med navigationssystemet ”Discover Pro” (för Passat, Arteon och Golf) eller Discover Media (endast Golf) som erbjuds som tillval och i kombination med Volkswagen-appen. Till att börja med är fem mobila nycklar kostnadsfritt tillgängliga för Passat och Arteon, och för Golf är fem mobila nycklar tillgängliga efter köp av funktionen. De mobila nycklarna kan lösas in inom de första fyra åren från det att VW Connect-/We Connect-avtalet undertecknades.Vidarebefordran av en mobil nyckel kräver en identitetsverifiering av nyckelsändaren via Volkswagen Ident-processen. Efter installationen på en kompatibel smartphone har den mobila nyckeln ett års giltighet kopplat till den specifika enheten.
Bilden kan avvika från svensk standard.
Varje Volkswagenpartner är fri att sätta sina egna priser (undantaget ID.3, ID.4, ID.5 och ID.7 som säljs genom en agentmodell).