2.2.0.4_0, 2017-05-15 14:52:25
Volkswagen ordbok

S.

SCR-katalysator

SCR-katalysatorn (Selective Catalytic Reduction) omvandlar avgasämnet kväveoxid (NOx) till kväve (N2) och vatten (H2O) utan att det bildas oönskade biprodukter. Omvandlingen sker med hjälp av en syntetiskt framställd, 32,5-procentig vattenhaltig urealösning, t.ex. AdBlue® (ISO 22241-1 / AUS 32), som tillförs via en separat tank. Beroende på bilmodell måste bränslet AdBlue® fyllas på mellan servicetillfällena, antingen av kunden själv eller av en auktoriserad verkstad. Doseringen styrs av avgasmängderna; motorstyrenheten i kombination med en NOx-sensor som är placerad bakom SCR-katalysatorn svarar för att doseringen blir exakt.

Sensorer för tidig upptäckt av kollisioner

I händelse av en olycka aktiverar de smarta sensorerna fasthållningsanordningarna i exakt rätt ögonblick. Krocksensorerna måste känna av en kollision och omvandla denna till motsvarande signaler. Detta måste ske på några få millisekunder. En central komponent i systemet är krockkuddestyrenheten som avgör om krockkuddarna ska lösa ut, och beroende på typen av kollision och krockenergin aktiverar krockkuddarna och bältessträckarna. I styrenheten som är centralt placerad i bilen finns sensorer som i ett tidigt skede förmedlar förloppet och allvarsgraden hos en frontalkrock eller sidokollision. Bilen är också ofta utrustad med extra, externa krocksensorer som ger systemet information om kollisionen.

Krocksensorernas mätprincip använder sig främst av tröghetseffekten. Om ett fordon stoppas upp abrupt genom en kollision, fortsätter alla kroppar eller föremål som inte är ordentligt fastspända i fordonet med den hastighet som fordonet höll vid kollisionsögonblicket.Sensorerna har en struktur som gör det möjligt att mäta accelerationen och vidarebefordra denna till styrenheten i form av användningsbara data.

Många Volkswagen-modeller är utrustade med ultrasnabba trycksensorer i framdörrarna för att detektera sidokollisioner. Vid en sidokollision trycks den yttre dörrplåten in vilket gör att ett övertryck skapas i dörren. Om luftrycksförändringen överstiger ett visst värde skickar sensorn motsvarande signal till krockkuddestyrenheten. Vidare används accelerationssensorer vid C-stolpen för att systemet ska kunna registrera en sidokollision i tid.

Serviceintervall

Med Serviceintervall menar man avståndet (i km eller kalendertid) mellan de föreskrivna inspektionerna. Nya och förbättrade motorer i kombination med speciellt utvecklade oljor har skapat förutsättningar för längre serviceintervall för Volkswagens bilar. Föraren blir påmind om när nästa service skall göras. 

Servostyrning

Sidoaccelerationssensor

För att fastställa det faktiska körtillståndet använder sig det elektroniska stabiliseringsprogrammet ESP av en accelerationssensor för mätning av den sidoacceleration som verkar på fordonet. Sidoaccelerationen verkar vinkelrätt på fordonet i förhållande till färdriktningen. Vid kurvtagning kan detta till exempel upplevas som centrifugalkraft i ytterkurvan. Sidoaccelerationssensorn är placerad i ett hus tillsammans med varvtalssensorn (Duosensor).

Sidokollisionsskydd

På grund av den begränsade deformationszonen på fordonets sidor och de åkandes närhet till den påkörande är det svårt att jämföra omständigheterna vid en sidokollision med det som händer vid en frontalkrock. Till skillnad från fronten och bakpartiet ger karossen på denna del av bilen nästan inga möjligheter att ta upp krockenergi genom materialdeformation. För att säkerhetsburen i händelse av en kollision ska deformeras som tänkt måste detta område göras extra stabilt och de fasthållningssystem som ska gripa in måste aktiveras på några millisekunder.

Volkswagen använder sig av diverse sidokollisionsskydd på fordonets sidor och dessa minskar skaderisken på ett varaktigt sätt.

  • Sidokrockskydd ökar dörrarnas vridstyvhet och fördelar vid en sidokollision de energier som uppstår.
  • Stolparna har en stor överlappning av dörrarna, vilket ökar deformeringsstyvheten. Det gör att de krafter som uppstår vid en kollision kan avledas på ett bättre sätt till undergolvet och takstolparna.
  • Stabila A-, B- och C-stolpar säkerställer att säkerhetsburen är deformationsstyv.
  • Stabila tvärbalkar i golvet säkerställer den nödvändiga integriteten hos säkerhetsburen. Optimalt samordnade sidokrockkuddar och huvudkrockkuddar utgör fasthållningssystemet vid en sidokollision.

Sidvindskompensation

Skjutbart/tippbart soltak

Skyhook-dämpning