2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen ordbok

P.

Panoramasoltak

Panoramasoltaket är ett taköppningssystem som består av minst två glaselement.

Den främre glassektionen har en eldriven vinklings- och skjutfunktion. Soltaket kan vinklas eller öppnas helt eller delvis. Vid öppning av soltaket skjuts det främre glaselementet helt över det bakre. Det bakre glaselementet är fast och har ingen öppningsfunktion.

Panoramasoltaket är utrustat med ett elmanövreringsbart soljalusi som täcker hela soltaket.

Park Assist, parkeringsassistent

Parkeringsassistenten ”Park Assist” styr automatiskt in bilen i parkeringsfickor som är parallella med bilen eller som är vinkelräta i förhållande till bilen, och parkeringsassistenten kan även köra ut bilen från parallella parkeringsluckor åt föraren. Systemet assisterar föraren genom att det automatiskt utför de optimala rattrörelserna för att kunna backa in i parkeringsfickor längs en ideallinje. ”Park Assist” sköter automatiskt identifieringen av parkeringsfickor som är tillräckligt stora, vägleder föraren till startpositionen för funktionen samt manövrerar styrningen – föraren behöver bara gasa och bromsa. På så sätt behåller föraren kontrollen över fordonet.

Föraren aktiverar parkeringsassistenten via den separata ”Park Assist”-knappen i mittkonsolen och kör sedan i en hastighet av högst 40 km/h och med ett avstånd på 0,5 till 1,5 från vägkanten. ”Park Assist” skannar av såväl höger som vänster sida av vägen, exempelvis på en enkelriktad gata, efter lediga parkeringsplatser. Genom att aktivera blinkersen indikerar föraren på vilken sida av vägen som han eller hon önskar parkera. När parkeringsassistenten hittar en parkeringsplats som är minst 1,1 m längre än bilen visas meddelandet ”Parkeringsplats hittad” på multifunktionsdisplayen. Föraren vägleds därefter till rätt startposition och uppmanas att lägga i backväxeln. När backväxeln har lagts i kopplas parkeringsassistenten på och den automatiska rattmanövreringen aktiveras. Motsvarande meddelande på multifunktionsdisplayen är ”Styringripande aktiverat! Var observant på området runt bilen!” Genom att gasa försiktigt fickparkeras bilen. När backningsmanövern har avslutats indikeras detta med en ljudsignal av ParkPilot. Föraren ombeds med vägledning av ett flertal bilder på displayen att köra framåt samt, vid behov, backa en gång till. Antalet parkeringsmanövrer beror på hur stor parkeringsfickan är. Ju kortare parkeringsfickan är, desto fler parkeringsmanövrer krävs det. Systemet känner av alla typer av parkeringsplatser (t.ex. i kurvor, på kantstenar eller mellan träd).

Föraren kan när som helst välja att ta över kontrollen från ”Park Assist”.

Parkeringsbroms, elektronisk

Den elektroniska parkeringsbromsen ersätter den traditionella handbromsen genom en omkopplare på instrumentbrädan, den konventionella handbromsen är borttagen.  Detta skapar mer förvaringsutrymme mellan framsätena. Den elektroniska parkeringsbromsen drivs av två elektriska kuggväxelmotorer på de bakre skivbromsarna. De mekaniska delarna har en konstruktion som gör att bromsarna på det parkerade fordonet fortsätter att vara låsta även om strömförsörjningen till kuggväxelmotorerna skulle falla bort.  Indikatorlampor i kombiinstrumentet och i knappen visar om parkeringsbromsen har aktiverats. Det går även att höra när kuggväxelmotorerna låser bromsarna.

Förutom det smidiga handhavandet med aktivering via en knapp erbjuder den elektroniska parkeringsbromsen även extra komfort- och säkerhetsfunktioner, som den dynamiska bromsfrigöringsfunktionen och Auto Hold-funktionen.  

Parkeringsvärmare

Parkeringsvärmaren ger ett behagligt klimat i bilen oavsett årstid. Vintertid förvärmer den bilen till en angenäm kupétemperatur och med isfria rutor. Under varma sommardagar kan systemet användas som en extra ventilation och ventilerar ur kupén på den parkerade bilen med den oftast svalare utomhusluften.</p>
<p>Parkeringsvärmaren, som inte får förväxlas med en motorvärmare, värmer kupén med hjälp av motorns kylvätska och bilens ordinarie kupéfläkt. Beroende på yttertemperatur förbrukar värmaren upp till 0,36 liter bensin eller 0,3 liter Diesel per 30 minuter. Parkeringsvärmaren startas antingen via en timerfunktion i bilens infotainmentsystem eller med direktstart via den separata fjärrkontrollen (med räckvidd upp till 600 meter). Även driftstiden kan ställas in i steg upp till 30 minuter.

ParkPilot (parkeringssensorer)

Systemet assisterar föraren vid fickparkeringar. Ljudsignaler ger information om hur stort avståndet är framåt (fordonsberoende) och bakåt.

Beroende på hur stort avståndet är till hindret ökar ljudsignalens frekvens. Om avståndet till hindret är mindre än 30 cm ljuder signalen utan avbrott.

Beroende på modell visas avståndet till hinder även optiskt på displayen till radio- eller radio-navigationssystemet (OPS – optiskt parkeringssystem). I oöverskådliga situationer avlastar systemet föraren och förhindrar onödiga parkeringsskador. Föraren får även viktig information via displayen. Displayen visar var hindren finns i förhållande till bilen.

Passiv säkerhet

Med Passiv säkerhet avser man alla konstruktiva åtgärder som vidtas för att skydda de åkande i en bil från olyckor och för att minska risken för skador i samband med olyckor. Uttrycket syftar speciellt på bilens funktion vid en kollision och då inte bara på skyddet för den egna bilen, utan också på hur medtrafikanterna skyddas (gemensamt skydd).

Till den viktigaste utrustningen för passiv säkerhet i dagens bilar hör, utöver säkerhetsbältena med deras bältessträckare, krockkuddarna, det mot deformationer motståndskraftiga kupéutrymmet och deformationszonerna fram och bak. Dessa skapar ett betydande skydd för de åkande genom att leda bort krockenergi. Tillsammans med åtgärderna för aktiva säkerhet erbjuder alla Volkswagens modeller ett unikt ”allround”-skydd.

Proaktivt passagerarskyddsystem

Det proaktiva passagerarskyddssystemet detekterar med hjälp av sensorerna i ESP-systemet och omgivningsövervakningssystemet ”Front Assist” farliga situationer med en förhöjd olycksrisk.

Om systemet registrerar en sådan situation förbereds de åkande och fordonet på en möjlig kollision genom att:

säkerhetsbältena fram sträcks, vilket gör att såväl föraren som framsätespassageraren fixeras
eventuella öppna fönster och taklucka stängs så när som på en liten luftspalt.

Om det säkra tillståndet uppnås igen och fordonet har stabiliserats, minskas sträckningen av de främre säkerhetsbältena. Sidorutorna och soltaket kan också återgå till sina tidigare inställningar.

Pumpe-Düse (Pumpinjektor) Högtrycksinsprutning

På Pumpe-Düse-insprutningssystem är varje cylinder i motorn utrustad med en Pumpe-Düse-enhet som genererar det höga trycket på upp till 2 400 bar för insprutningen och enheterna ser även till att bränslet sprutas in i rätt mängd och vid exakt rätt tidpunkt.

Trycket byggs upp på mekanisk väg. Med hjälp av ytterligare en kam på ventilkamaxeln manövreras en liten kolv (”plunger”). Kammen är utformad så att detta utförs med hög hastighet för att snabbt bygga upp det önskade trycket. Insprutningstiderna styrs av en magnetventil. Uppbyggnaden av trycket först ske när magnetventilen (elektrisk) stängs. Den snabba stängningen av magnetventilen gör att insprutningssekvensen avslutas med hög precision, vilket är mycket viktigt för en fullständig och ren förbränning.

Punkteringssats

Punkteringssatsen (Tire Mobility Set) används för att täta små stickskador (upp till 4 mm i diameter), speciellt i däckets slitbana, varefter det reparerade däcket pumpas upp igen.

Punkteringssatsen innehåller följande delar:

(1) Ventilborttagare
(2) Klistermärke med hastighetsinformation ”max 80 km/h”
(3) Påfyllningsslang med plugg
(4) Kompressor
(5) Däckpåfyllningsslang
(6) Däcktrycksmätare
(7) Avluftningsskruv
(8) PÅ- och AV-brytare
(9) 12-voltskontakt
(10) Däckpåfyllningsflaska med tätningsmedel
(11) Reservventil

Punkteringssäkra däck

Punkteringssäkra däck, så kallade SST-däck (Self Supporting Tire) eller RFT-däck (Run-Flat-Tire), erbjuder ett mycket bra skydd och hög komfort. De förstärkta sidoväggarna gör att självbärande däck kan köras utan luft i högst 80 km/h under en sträcka på som mest 20 mil. Av säkerhetsskäl ingår alltid en kontroll av däcktrycksmätare i leveransen, eftersom däckskador inte nödvändigtvis visar sig direkt vid vanlig körning. Vid kurvtagning eller kraftiga inbromsningar skulle detta emellertid snabbt leda till farliga situationer.