2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen ordbok

O.

Offroad-körprogram

Offroad-körprogrammet innehåller funktioner som Hill Descent Assist för körning i nedförsbackar, en funktion för start i svår terräng, anpassade pedalegenskaper och ett ABS-system som anpassats speciellt för terrängkörning. Som ett resultat möjliggör offroad-körprogrammet optimal kontroll av fordonet i all slags terräng med en knapptryckning.

Offroad-navigering

Offroad-navigeringen gör det möjligt för förarna att hitta vid körning utanför det allmänna vägnätet (offroad) i områden för vilka det inte finns digitaliserade kartor.

Offroad-teknik

Offroad-körprogrammet innehåller funktioner som Hill Descent Assist för körning i nedförsbackar, en funktion för start i svår terräng, anpassade pedalegenskaper och ett ABS-system som anpassats speciellt för terrängkörning. Som ett resultat möjliggör offroad-körprogrammet optimal kontroll av fordonet i all slags terräng med en knapptryckning.

Oktantal

Oktantalet anger bränslets ”anti-knackningsegenskaper”. Oktantalet fastställs enligt ROZ (research-oktantal) under särskilda testförhållanden med noggrant definierade testmotorer. Normalbensin har med 91 ROZ det lägsta värdet, superbensin har 95 ROZ, medan Super Plus med 98 ROZ ligger i den övre delen av skalan. Ju högre oktantal, desto högre är självantändningstemperaturen för Ottokraftbränslen och desto lägre är knackningstendenserna vid förbränningen (självantändningstemperatur bensin 450–550 °C,  Super 480–700 °C).

Omgivningsvy "Area View"

”Area View” levererar bilder från bilens omgivning i realtid in till förarplatsen. Det gör att föraren får en mycket bra överblick över vad som finns runt bilen. Systemet erbjuder en mängd olika perspektiv och visningslägen för att hjälpa föraren på bästa möjliga sätt i varje trafiksituation.

Fyra kameror ger bra sikt runt om. Och med 180° vidvinkelobjektiv fram och bak utvidgas även förarens synfält från fordonets främsta och bakersta punkter med 90° åt vänster och höger. Detta gör det bokstavligen möjligt att se runt hörn. Systemet hjälper föraren vid svåra manövrer som påkoppling och backning med släp eller vid terrängkörning. Eller när man behöver ta sig in i trafiken i besvärliga situationer.

Bilderna från kamerorna bearbetas digitalt och visas i realtid på displayen till radio- eller radio-navigationssystemet.

Omgivningsövervakningssystem "Front Assist"

Omgivningsövervakningssystemet ”Front Assist” använder sig av radarsensorer för att detektera situationer där avståndet till framförvarande fordon är kritiskt kort och hjälper till att förkorta bromssträckan. I farliga situationer varnar systemet föraren med hjälp av visuella och akustiska signaler och med en varnande plötslig, kort inbromsning. ”Front Assist” arbetar oberoende av den ”automatiska avståndsregleringen ACC”.

”Front Assist” reagerar i två steg när avståndet till framförvarande fordon är kritiskt kort: i det första steget varnar assistanssystemet föraren genom akustiska och visuella signaler för framförvarande fordon som plötsligt gör en kraftig inbromsning eller som kör långsamt och den kollisionsrisk som detta innebär. Samtidigt förbereds fordonet på en nödinbromsning. Bromsbeläggen läggs an mot bromsskivorna, men utan att bromsa bilen. Responsen hos det hydrauliska bromsassistanssystemet slås även om till känsligare.

Om föraren inte svarar på varningen, gör systemet i steg två denne uppmärksam på risken för en upphinnandeolycka genom ett kort bromsryck och bromsassistanssystemet känslighet höjs ytterligare. Om föraren då trampar på bromsen, appliceras bromsarna med maximal kraft. Om inbromsningen inte är tillräckligt kraftig höjer ”Front Assist”-funktionen bromstrycket till den nödvändiga nivån så att fordonet kan bromsas till stillastående i tid.

”Front Assist” utför ytterligare två funktioner på vissa modeller: Efter kollisionsvarningen initierar systemet automatiskt och oberoende en partiell inbromsning, vilket är tillräckligt för att sänka hastigheten på fordonet och återigen göra föraren uppmärksam på faran.

I situationer där en kollision är oundviklig assisteras föraren även med en automatisk nödinbromsning. ”Front Assist” bromsar fordonet maximalt för att sänka kollisionshastigheten och mildra kollisionen så mycket som möjligt.

Beroende på fordonet kan ”Front Assist” även hjälpa föraren i lägre hastigheter. Om föraren inte skulle ha sett hindret, bromsar ”Front Assist” med hjälp av City-nödbromsfunktionen fordonet automatiskt sänker därmed kollisionshastigheten. Under ideala omständigheter kan en kollision undvikas helt.

Online-tjänster

Nya tjänster, praktiska tjänster och appar: Detta är Car-Net onlinetjänsterna.

Oxidationskatalysator

Dieselmotorer arbetar med luftöverskott, vilket gör att avgaserna från dieselmotorer inte kan efterbehandlas med trevägskatalysatorn. Lambdareglering är en teknik som inte kan användas här.

Oxidationskatalysatorn omvandlar genom oxidering och reduktion föroreningarna kolväte (HC) och kolmonoxid (CO) som bildas vid förbränningen till de ofarliga ämnena koldioxid (CO2) och vatten (H2O).