2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen ordbok

N.

Nackstöd

Nackstödens konstruktion och position är av största vikt vid såväl påkörning bakifrån som vid en frontalkrock (i pisksnärtsfasen) för effekterna av den belastning som verkar på huvud- och nackregionen på de åkande. Endast korrekt inställda nackstöd kan överföra den energi som alstras när huvudet träffar stolens bärande struktur och därmed hjälpa till att förhindra eller minska skador på huvudet och halsryggen.

WOKS-nackstödssystem
För att minska skaderisken vid påkörning bakifrån har VW på senare år lyckats utveckla ett komplett system som erbjuder ett utmärkt skydd med hjälp av en oöverträffad samordning av ryggstödets uppbromsning av överkroppen, nackstödets uppbromsning av huvudet samt stabiliseringen av huvudet och överkroppen. Den stora fördelen med detta geometriskt och dynamiskt optimerade system ligger i det faktum att man här har uppnått en skyddande potential som i tester överträffar de biomekaniska mätvärdena hos många aktiva system, och systemet är alltid tillgängligt för de åkande i alla typer av krocksituationer. Denna utmärkta skyddspotential har redan demonstrerats i diverse fordonsmiljöer och har bekräftats i tester av flera oberoende testinstitut (ADAC, IIHS, Thatcham). Förutom samverkan mellan konturer och skumhårdheten hos ryggstöd och nackstöd, för att minska de relativa rörelserna, ryggstödets konturer, för att möjliggöra största möjliga dämpning i kombination med bästa möjliga stöd hos stolen, har nackstödens utformning extra stor betydelse för nackstödssystemets skyddspotential. I detta fall tillämpas en speciell kontur hos nackstöden som har patentsökts av VW. Med denna nackstödskonstruktion reduceras belastningarna på halsen markant genom att huvudet hålls på plats.

Naturgas

Volkswagen erbjuder fordon med kvasi-monovalent naturgasdrift under beteckningen EcoFuel. Motorn är optimerad för drivning med naturgas. Detta sänker förbrukningen och har en positiv effekt på utsläppsnivåerna. Jämfört med motsvarande Ottomotor genererar EcoFuel-motorn vid körning på naturgas cirka 80 procent mindre kolmonoxid och 80 procent mindre kväveoxider. CO2-utsläppen sänks med 23 procent och andelen metanhaltiga kolväten sjunker med hela 73 procent. För förarens del innebär detta inga begränsningar av bilens praktiska funktioner. För att spara plats är naturgastankarna placerade under golvet och de begränsar därmed varken kupé- eller lastvolymen.

Drivmedel som går under beteckningen CNG (Compressed Natural Gas) är baserad på naturgas. Detta drivmedel finns att köpa i två olika kvaliteter i Tyskland. H-gas och L-gas. Den dyrare H-gasen förfogar över ett högre värmevärde och möjliggör på så sätt längre räckvidd än med samma mängd L-gas.

Navigationssystem

Med navigationssystem avses en elektronisk enhet som hjälper föraren att nå en viss destination. Systemet vägleder föraren längs den ideala rutten till den valda destinationen med hjälp av röstmeddelanden och köranvisningar som visas på displayen.

Systemet består av följande huvudkomponenter: GPS-antenn, navigationsdator och display. Med hjälp av GPS-koordinater kan navigationssystemet fastställa fordonets position med en noggrannhet på upp till några meter.

Den ständiga uppdateringen av GPS-informationen och jämförelsen med hjulvarvtalssensorerna i ABS-systemet gör att navigationsdatorn kan beräkna den valda rutten. Som underlag fungerar hela vägnätet i form av en digitaliserad karta. Kartinformationen finns lagrad på en databärare (CD-ROM, DVD eller hårddisk).

Efter inmatning av destinationen beräknar den inbyggda navigationsdatorn den snabbaste eller kortaste rutten och vägleder aktivt under resans gång genom att jämföra fordonets aktuella position med den beräknade rutten. Om dessa inte stämmer överens – till exempel om föraren har valt att ta en annan väg för att undvika att fastna i bilköer – beräknas en anpassad rutt.

Traffic Message Channel (TMC) möjliggör dynamisk vägvisning, där navigationssystemet automatiskt detekterar trafikhinder och föreslår en alternativ rutt.

Den senaste generationen radio-navigationssystem, som RNS 510, imponerar med sin användarvänlighet och sina många funktioner.

Nivåreglering

Vid nivåreglering ser luftfjädringen till att fordonets båda axlar ligger i linje med varandra oberoende av last. Fyra höjdsensorer detekterar kontinuerligt avståndet mellan axlarna och karossen.  Skillnader i förhållande till böravståndet korrigeras direkt.

Korrigeringen görs med hjälp av olika system på bilar utrustade med konventionell fjädring respektive bilar med luftfjädring.

Den automatiska nivåregleringen bidrar till ökad körsäkerhet och åkkomfort eftersom den förhindrar att bakvagnen sänks på grund av last. Dessutom höjs säkerheten vid körning med släp.

NOx-lagringskatalysator

I NOx-lagringskatalysatorn lagras kväveoxiderna på en lagringsyta som till största delen består av en bariumförening. När katalysatorn når sin maximala lagringskapacitet görs en regenerering. Vid denna omvandlas de lagrade kväveoxiderna  och omvandlas till kväve (N2) och koldioxid (CO2).

Lagringen av kväveoxiderna och omvandlingen är två separata processer. För att starta regenereringen krävs syreunderskott. Som reduktionsämnen fungerar den kolmonoxid (CO) och de kolväten (HC), som finns i avgaserna.