2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen ordbok

K.

Kamaxelinställning

Kamaxeln har till uppgift att manövrera ventilerna vid rätt tidpunkt och i rätt ordningsföljd och därmed styra gasutbytet. Kamaxelinställningen anpassar ventilernas öppningstider optimalt efter alla driftförhållanden.

Därigenom uppnås ideala gasutbyten vid olika varvtal och motorbelastningar. Bränsleförbrukningen och emissionerna av skadliga ämnen sänks, vridmomentet och gångkomforten höjs. På motorer med två överliggande kamaxlar kan ventilöverlappningens storlek och läge påverkas, vilket förbättrar prestandan vid dellast och fullast.

Den kontinuerliga kamaxeljusteringen gör att inställningarna kan göras steglöst inom vissa gränser.

Karossförzinkning

Den säkraste metoden att skydda stålplåt mot rost är förzinkning. Vid förzinkning bildar zinket inget löst skikt på plåten utan reagerar med denna och skapar en stabil förening som även skyddar ytan mot skador. Med galvanisk förzinkning, som har en mycket liten tjocklek på mindre än 20 mikrometer (miljondels meter) kan man behandla framför allt finare ytor. Metoden lämpar sig även för synliga karossytor.

Förzinkningen garanterar ett optimalt rostskydd och säkerställer hållfastheten hos strukturen under fordonets hela livslängd. Tack vare fordonets förlängda livslängd skonas naturtillgångarna på ett hållbart sätt.

Karosskvalitet

Knappt några synliga fogar (minsta möjliga spaltmått) visar på hög noggrannhet i tillverkningen och hög karosskvalitet. Karossens viktigaste kvalitetsegenskaper går dock inte att se med blotta ögat: Det gäller t.ex. karosstyvhet och den med karossen följande passiva säkerheten(”krocksäker” säkerhetsbur). Till den höga kvaliteten hör även det utmärkta rostskyddet.

Karosstyvhet

Karossens vridstyvhet är en av grundstenarna för en bils säkerhet, komfort och hållbarhet. Ju mindre bilen kränger på ojämnt underlag eller vid snabb kurvtagning, desto högre vridstyvhet och säkrare köregenskaper har den.

Styvheten varierar för olika typer av karosser. Generellt kan de bärande delarna hos en öppen bil inte vara lika styva som hos en bil med sluten kaross.

Karossens statiska vridstyvhet är såväl en viktig teknisk egenskap som en viktig faktor för den subjektivt upplevda säkerheten och åkkomforten. Den dynamiska vridstyvheten är en viktig förutsättning för enastående kördynamik, hög svängkomfort och balanserad akustik.

Katalysator

I dagligt tal används ”kat” som en beteckning för hela systemet för katalytisk avgasrening i motorfordon. Katalysatorn innehåller ett verksamt kemiskt katalysatorämne (oftast ädelmetaller som platina och rodium), keramiskt eller metalliskt bärarmaterial, ett hus och, beroende på konstruktion, diverse regleringsenheter för styrning av processen. Beroende på konstruktion oxiderar katalysatorn kolmonoxid till koldioxid, kolväten till koldioxid och vatten och/eller reducerar kväveoxider till kväve och syrgas. Verksamma katalysatorer minskar de skadliga ämnena i avgaserna med så mycket som 90 procent. På bilar används trevägskatalysatorer (bensinmotorer), oxidationskatalysatorer, NOx-lagringskatalysatorer och SCR-system (dieselmotorer) – beroende på motor med upp till två huvud- och fyra förkatalysatorer.

För att trevägskatalysatorn ska kunna utföra sin uppgift effektivt krävs att den håller en viss arbetstemperatur. Det är därför som bilar ofta är utrustade med förkatalysatorer som är placerade nära motorn, som kan reducera de skadliga utsläppen under tiden som motorn värms upp. Lambdasonden reglerar tillsammans med motorstyrdonet bensin-/luftblandningen till ett för omvandlingsprocessen optimalt blandningsförhållande.

Kessy

Keyless Access och Kessy är det automatiska lås- ocn startsystemet från Volkswagen. Det ger föraren högsta komfort eftersom det räcker att föraren har med sig nyckeln, utan att denne måste hålla den i handen.

De viktigaste komponenterna i systemet för nyckellöst tillträde är ID-sändaren i bilnyckeln, det elektroniska tändningslåset, startknappen, styrdonet, det elektriska rattlåset samt antenner och beröringskänsliga sensorer i dörrhandtagen.

Nyckeln identifieras via sensorer i dörrhandtagen och en radioimpulssändare i nyckelhuset, förutsatt att föraren befinner sig inom ca 1,5 meters avstånd från bilen. Bilen låses upp automatiskt så fort dörrhandtaget (eller handtaget på bagageluckan) vidrörs. Utan att nyckeln behöver sättas i tändningslåset kan systemet även sköta den frisläppning av tändningen och upplåsning av rattlåset som måste göras före igångkörning. Om föraren har på sig nyckeln i kupén kan motorn startas genom att man bara trycker på startknappen. Bilnyckeln kan naturligtvis även användas på vanligt sätt för att manövrera centrallåset och för att starta bilen. När man lämnar bilen kan man låsa den genom att bara trycka på den lilla låsknappen på dörrhandtaget.

Beroende på modell erbjuder Kessy ännu högre komfort för sedanen. Med den beröringsfria öppningen av bakluckan, ”Easy Open”, aktiverar en enkel rörelse med foten extra sensorer i bakvagnen. Sensorerna känner av nyckeln och systemet öppnar automatiskt bakluckan.

Keyless Access

Keyless Access och Kessy är det automatiska lås- ocn startsystemet från Volkswagen. Det ger föraren högsta komfort eftersom det räcker att föraren har med sig nyckeln, utan att denne måste hålla den i handen.

De viktigaste komponenterna i systemet för nyckellöst tillträde är ID-sändaren i bilnyckeln, det elektroniska tändningslåset, startknappen, styrdonet, det elektriska rattlåset samt antenner och beröringskänsliga sensorer i dörrhandtagen.

Nyckeln identifieras via sensorer i dörrhandtagen och en radioimpulssändare i nyckelhuset, förutsatt att föraren befinner sig inom ca 1,5 meters avstånd från bilen. Bilen låses upp automatiskt så fort dörrhandtaget (eller handtaget på bagageluckan) vidrörs. Utan att nyckeln behöver sättas i tändningslåset kan systemet även sköta den frisläppning av tändningen och upplåsning av rattlåset som måste göras före igångkörning. Om föraren har på sig nyckeln i kupén kan motorn startas genom att man bara trycker på startknappen. Bilnyckeln kan naturligtvis även användas på vanligt sätt för att manövrera centrallåset och för att starta bilen. När man lämnar bilen kan man låsa den genom att bara trycka på den lilla låsknappen på dörrhandtaget.

Beroende på modell erbjuder Kessy ännu högre komfort för sedanen. Med den beröringsfria öppningen av bakluckan, ”Easy Open”, aktiverar en enkel rörelse med foten extra sensorer i bakvagnen. Sensorerna känner av nyckeln och systemet öppnar automatiskt bakluckan.

Klimatanläggning

Klimatanläggningen består i huvudsak av ett kylsystem, ett värmesystem och en fläkt. Klimatanläggningen kompletterar det konventionella värme- och ventilationssystemet i en bil.
Kylsystemet arbetar på följande sätt:

1. Den av motorn drivna kompressorn komprimerar det gasformiga köldmediet. Köldmediet hettas upp och pumpas fram till kondensorn där det kyls av och återgår till vätska. En expansionsventil sprutar in den avkylda vätskan i förångaren, där köldmediet förångas. I denna process extraheras värme från omgivningen. Enkelt uttryckt leds luften, innan den når kupén, genom en förångare, där luftens värme avleds till ett köldmedie.
2. Den kylda och torra luften blåses sedan in i bilen.
Vissa system har en externt reglerad kompressor med en förångare, som kan ställas in på mellan 2 och 12 °C. Detta säkerställer att luften inte torkas respektive kyls mer än nödvändigt, vilket skulle leda till onödig energi-/bränsleförbrukning.

Volkswagen erbjuder såväl en halvautomatisk klimatanläggningen som en automatisk klimatanläggning, ”Climatronic”, för sina bilar.  

Klimatautomatik

Climatronic-systemet reglerar innetemperaturen baserat på den förvalda, önskade temperaturen genom automatisk anpassning av fläkthastigheten och manövrering av luftventilspjällen. Detta garanterar ett skönt klimat i kupén under alla drifts- och temperaturförhållanden och ventilation med minsta möjliga drag. Den elektroniska styrningen av Climatronic-anläggningen inkluderar alla viktiga påverkansfaktorer, t.ex. solens position, solinstrålning och utetemperatur och anpassar kylningen efter detta.

Genom att styrenheten är integrerad med CAN-databussen får man tillgång till ytterligare komfortfunktioner: Automatisk aktivering av klimatanläggningens recirkulationsläge i samband med aktivering av vindrutespolarna eller iläggning av backväxeln gör att de åkande slipper utsättas för lukter. Den hastighetsberoende inställningen av fläkthastigheten med automatisk anpassning av temperaturen hos luften från luftventilerna gör att ljudnivån från fläkten sänks vid körning i låga hastigheter.

Dessutom aktiveras Climatronic-anläggningens defrostfunktion med en enkel knapptryckning för att ta bort frost eller is på rutorna. Funktionen höjer automatiskt fläkthastigheten och riktar luftflödet mot vindrutans insida. Om utetemperaturen är högre än 2,5 °C slås kylaggregatet på för att avfukta luften.

Volkswagens Climatronic säkerställer på så sätt ökad komfort och säkerhet för de åkande. Genom att temperaturen i kupén hålls på en behaglig nivå upprätthålls förarens koncentrations- och reaktionsförmåga – en förutsättning för säker körning.

Beroende på specifikation kan bilen vara utrustad med följande tillval:
1-zons temperaturkontroll

2-zons temperaturkontroll
Delar in kupén i två klimatzoner. Föraren och framsätespassageraren kan välja temperatur individuellt.</p>

3-zons temperaturkontroll
Föraren, framsätespassageraren och baksätespassagerarna kan ställa in önskad temperatur oberoende av varandra.

4-zons temperaturkontroll

Delar in kupén i fyra klimatzoner med individuell temperaturkontroll.

Knackningssensor

Knackningssensorn är monterad på utsidan av motorn och förhindrar skadliga självantändningar.

Knackningseffekten uppstår genom en utomcyklisk okontrollerad förbränning, vilket skapar extrema temperaturer i cylindern. De höga värmelasterna belastar motorkomponenter som kolvar, ventiler och topplock rejält och kan orsaka skador på dem.

Knackningssensorn registrerar stomljudet från motorn.

Motorstyrningen jämför mätimpulserna med de lagrade börvärdena och ingriper vid behov in i styrningen av motorn, insprutningen och tändningen, innan förbränningen når knackningsgränsen.

Knackningssensorn detekterar även bränslekvaliteten. Ju högre oktantal, desto bättre anti-knackningsegenskaper har bränslet. Det vill säga: Super Plus med 98 oktan antänds vid en högre temperatur än standardbensin med 95 oktan. Om endast bränsle av lägre kvalitet finns att tillgå, korrigerar motorstyrningsenheten automatiskt tändningstiderna baserat på informationen från knackningssensorn. På så sätt förhindras att motorn skadas.

Koldioxid

Koldioxid (CO2) är den stabila och naturliga slutprodukten vid all förbränning av organiska ämnen. CO2 sägs stå för cirka 50 % av den växthuseffekt som orsakas av mänsklig aktivitet. Trafikens andel av de globala CO2-utsläppen genererade av människan ligger på ca 12 % (personbilar: ca 5,5 %).

Kolmonoxid

Kolmonoxid (CO) är en giftig gas som uppstår vid ofullständig förbränning. Genom lanseringen av ”trevägskatalysatorn” och andra emissionssänkande åtgärder kunde CO2-koncentrationerna sänkas till oskadliga nivåer även i direkt anslutning till vägarna.

Komfortbromsassisten (HBA)

Bromsassistenten från Volkswagen hjälper föraren vid en nöd- eller panikinbromsning. Baserat på hur snabbt bromspedalen trampas ned känner Bromsassistenten av om föraren önskar en maximal inbromsning och ökar då automatiskt bromstrycket upp till ABS-reglerområdet, så länge som föraren håller bromspedalen nedtryckt. När föraren lättar på bromsen sänker systemet återigen bromstrycket till standardinställningen.

Bromsassistenten kan förkorta bromssträckan markant. Systemet arbetar i det närmaste omärkbart för föraren.

Komfortöppning/-stängning

Dörrutorna kan öppnas eller låsas samtidigt som fordonet låses eller låses upp på förarsidan eller den främre passagerarsidan. Alla elfönsterhissar (inkluderar det elektriskt skjutbara glastaket) öppnas respektive stängs när man trycker på öppnings- eller stängningsknappen på fjärrnyckeln och håller in den. När knappen släpps upp avbryts öppningen respektive stängningen omedelbart. Detsamma gäller för betjäning med nyckeln i låset.

Korrosionsskydd

Ett omfattande rostskydd av alla områden i bilen som är beroende av detta är i dag standard på alla Volkswagens modeller. Förutom genom förzinkningen skyddas alla karossens hålrum genom varmvaxbehandling. Karosskarvar och undergolv avtätas samtidigt. Hjulhusinsatser av plast, högkvalitativa grundlacker och moderna täcklacker ger ett bra skydd mot stenskott.

Korrosionsskyddet säkerställer en bestående hållfasthet och därigenom säkerhet i strukturen under hela bilens livslängd, samtidigt som det, tack vare den ökade livslängden, innebär resursbesparingar.

Krockkudde

Krockkuddar i kombination med säkerhetsbältet minskar risken för allvarliga huvud- och bröstskador vid kollisioner med motsvarande allvarlighetsgrad. Om krocksensorerna registrerar en krock som motsvarar aktiveringsvärdet antänder krockkuddestyrenheten gasgeneratorn. Gasgeneratorn fyller krockkudden på 35 till 45 millisekunder. De aktiverade krockkuddarna fångar upp huvudet och överkroppen och fördelarna på största möjliga yta. Redan efter 120 millisekunder har gasen evakuerats och krockkudden fallit samman. För att ge ett optimalt skydd måste de åkande vara ordentligt fastspända eftersom krockkuddarna tillsammans med bältessträckarna bildar ett samordnat säkerhetssystem. Förutom främre krockkuddar erbjuds även sidokrockkuddar, knäkrockkuddar och ett huvudkrockskyddssystem.

Krockkuddestyrenhet

Krockkuddestyrenheten detekterar och analyserar kollisionen och aktiverar respektive fasthållningssystem beroende på kollisionstypen. Styrenheten får informationen via upp till sex stycken externa accelerationssensorer (krocksensorer). Krockkuddestyrenheten är utrustad med accelerationssensorer för fordonets horisontal-, tvär- och vertikalaxel. Styrenheten är också utrustad med en girhastighetssensor som registrerar fordonets rotation kring dess längsgående axel. Styrenhetens sensorer har till uppgift att utvärdera och matcha signalerna från de andra sensorerna. Detta möjliggör för styrenheten att beräkna kollisionsriktningen och kraften i kollisionen samt att aktivera motsvarande fasthållningssystem. Styrenheten är ansluten till ytterligare CAN-databussystem via signalutgångarna för krocksensorerna för att underlätta orienteringen efter en olycka och rädda de åkande.

Volkswagens omfattande forskning och ständiga vidareutveckling har förfinat styrningen och fasthållningsanordningarna så mycket att de erbjuder ett optimalt skydd i en mängd olika krocktyper. Aktiveringen av de främre krockkuddarna, som sker i två steg beroende på hur allvarlig olyckan är, gör att skaderisken för föraren och framsätespassageraren kan sänkas ytterligare.

Systemet känner skillnad på en krock och krockenergin i denna, och kraftiga vibrationer, som kan uppstå exempelvis till följd av ett stenskott eller att bilen kör ned i ett potthål i vägen. Detta säkerställer att säkerhetssystemen inte kan aktiveras om inte bilen är involverad i en kollision.

Krocksensorer

I händelse av en olycka aktiverar de smarta sensorerna fasthållningsanordningarna i exakt rätt ögonblick. Krocksensorerna måste känna av en kollision och omvandla denna till motsvarande signaler. Detta måste ske på några få millisekunder. En central komponent i systemet är krockkuddestyrenheten som avgör om krockkuddarna ska lösa ut, och beroende på typen av kollision och krockenergin aktiverar krockkuddarna och bältessträckarna. I styrenheten som är centralt placerad i bilen finns sensorer som i ett tidigt skede förmedlar förloppet och allvarsgraden hos en frontalkrock eller sidokollision. Bilen är också ofta utrustad med extra, externa krocksensorer som ger systemet information om kollisionen.

Krocksensorernas mätprincip använder sig främst av tröghetseffekten. Om ett fordon stoppas upp abrupt genom en kollision, fortsätter alla kroppar eller föremål som inte är ordentligt fastspända i fordonet med den hastighet som fordonet höll vid kollisionsögonblicket.

Sensorerna har en struktur som gör det möjligt att mäta accelerationen och vidarebefordra denna till styrenheten i form av användningsbara data.

Många Volkswagen-modeller är utrustade med ultrasnabba trycksensorer i framdörrarna för att detektera sidokollisioner. Vid en sidokollision trycks den yttre dörrplåten in vilket gör att ett övertryck skapas i dörren. Om luftrycksförändringen överstiger ett visst värde skickar sensorn motsvarande signal till krockkuddestyrenheten. Vidare används accelerationssensorer vid C-stolpen för att systemet ska kunna registrera en sidokollision i tid.

Krocktester

Vid utvecklingen av nya bilar används krocktester för att optimera passagerarskyddet. Innan den riktiga serietillverkningen startar tillverkas därför förseriebilar som används för att simulera olika typer av kollisioner. Före försöken med verkliga bilar görs datorsimuleringar, så kallade virtuella krocktester. Dessa simuleringar ger viktig information om interaktionen mellan olika komponenter vid en eventuell krock. Följande måste stämmas av:

Säkerhetsburens vridstyvhet
Förlopp för de accelerationer som de åkande utsätts för vid krocken
Bilens passagerarskyddssystem

Resultatet av alla krocktester används som underlag för fortsatta förbättringar av den passiva säkerheten. Förutom ingenjörer är även personer med utbildning i paramedicin och forskare involverade i processen.

Kupévärmare och ventilation

Kupévärmaren värmer upp kupén och gör att rutorna hålls fria från is och frost på vintern.  Varma dagar arbetar kupévärmaren som en fläkt och blåser in frisk utomhusluft i det parkerade fordonet.

Starttid och uppvärmningstid ställs enkelt in via kombiinstrumentet ovanför rattstångsspaken. Förutom aktivering via timern kan kupévärmaren även slås på med snabbuppvärmningsknappen på klimatanläggningen eller fjärrkontrollen (räckvidd upp till 600 meter).

Förinställningen på kombiinstrumentet avgör om kupén ska värmas upp eller om fläkten ska slås på vid höga utomhustemperaturer. Kupévärmaren gör därmed att klimatet inne i bilen är perfekt när man sätter sig i bilen, oavsett årstid.

Kupéövervakning

Den nya generationen stöldskyddssystem inkluderar ett extra signalhorn med egen strömförsörjning samt ett tidsstyrt larm som aktiveras vid obehörigt öppnande av dörren. Stöldskyddssystemet med ultraljudövervakning av kupén säkrar dörrarna, bagageutrymmet, motorutrymmet och kupén mot obehörig åtkomst. Ultraljudsystemet märker även om någon försöker ta sig in i fordonet via en sönderslagen ruta. Kupéövervakningen kan kopplas från under en kortare tid om till exempel husdjur ska vara kvar i bilen. Stöldskyddssystemet aktiveras när dörrarna har stängts och inaktiveras när bilen låses upp. Beroende på modell är Volkswagens fordon även utrustade med lutningssensorer som en del av stöldskyddssystemet. Sensorerna registrerar lägesförändringar hos fordonet (stöld genom borttransportering av fordonet) och aktiverar larmet. I regel aktiverar stöldskyddssystemet en larmsignal som ljuder under 30 sekunder. Dessutom aktiveras varningsblinkersen som blinkar kontinuerligt.

Kurvljus

Det dynamiska kurvljuset är ett svängbart Bi-Xenon-system som följer rattrörelserna. Volkswagen erbjuder systemet i kombination med det statiska kurvljuset. Systemet lyser upp kurvor bättre. Genom att optimera belysningen med så mycket som 90 % ökar systemet säkerheten och minskar risken för olyckor vid kurvtagning. Det dynamiska kurvljuset gör att föraren kan se kurvans bana, djur eller hinder som befinner sig bakom kurvan betydligt tidigare än utan denna funktion. Detta gör att föraren kan reagera tidigare, vilket är viktigt i farliga körsituationer.

Från och med en hastighet på 10 km/h följer det dynamiska kurvljuset kurvans bana med en maximal svängvinkel på 15°. Stålkastarna lyser upp kurvan och området närmast denna. Xenon-modulen på insidan av kurvan svängs med upp till 15° mot insidan och modulen på utsidan med upp till 7,5° mot kurvans utsida. Tack vare dessa vinkelbegränsningar undviker man effektivt att blända mötande trafik.

Kvasi-monovalent drivning

Volkswagen erbjuder bivalent/kvasi-monovalent drivning i tre olika utföranden:
BiFuel (fordonsgas, bivalent)
EcoFuel (naturgas, kvasi-monovalent)
TGI (naturgas, kvasi-monovalent)

TSI EcoFuel (naturgas, bivalent, kvasi-monovalent)

Kördynamikpaket med adaptiv krängningskompensation

Kördynamikpaketet med adaptiv krängningskompensation är en tilläggsfunktion till luftfjädringen. Krängningskompensationen minskar karossens lutning vid kurvtagning i höga hastigheter med hjälp av en sportig chassiavstämning och ökar på så sätt körglädjen. Luftfjädringen reglerar varje stötdämpare individuellt och förbättrar på så sätt bilens väghållning för ökad manövrerbarhet och säkerhet.

Körfältsassistent "Lane Assist"

Inom systemgränserna hjälper körfältsassistenten Lane Assist till att förhindra olyckor orsakade av att fordonet oavsiktligt korsar körfältsmarkeringarna och in i nästa körfält, och systemet utgör en viktig förbättring av säkerheten på motorvägar och motortrafikleder. Om det finns indikationer på att fordonet är på väg att lämna körfältet oavsiktligt, varnar Lane Assist optiskt och genom en signal i ratten (Touareg).

Beroende på fordonet styr Lane Assist också kontinuerligt och försiktigt bilen tillbaka in i körfältet (Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan, Touran, Tiguan, Sharan, Passat, Passat Variant och Volkswagen CC). Om kraften som används för att styra bilen rätt inte är tillräcklig för att hålla kvar fordonet i körfältet, varnas föraren även genom vibrationer i ratten. Om systemet registrerar att föraren under en längre tid inte har gjort några aktiva riktningskorrigeringar med ratten, ges en visuell och akustisk varning i instrumentgruppen där föraren uppmanas att ta över, varefter systemet stängs av. Från hastigheter på 65 km/h eller högre detekterar systemet vägmarkeringarna med hjälp av en kamera i området kring innerbackspegeln. Detta gäller såväl heldragna linjer och streckade linjer (t.ex. mittlinjen). Lane Assist detekterar körfältet även om det bara finns en markering. Detekteringen fungerar även i mörker och dimma. Systemet fungerar emellertid inte om det saknas vägmarkeringar.  Körfältsassistenten reagerar inte heller om blinkersen slås på innan bilen korsar körfältsmarkeringen. Föraren kan när som helst ta över kontrollen från ”Lane Assist” genom att tillämpa minsta möjliga kraft, och denne friskrivs inte från sitt ansvar att fatta medvetna beslut under körningen.